Školokrečina: nacionalizam u bošnjačkim, hrvatskim i

Školokrečina: nacionalizam u bošnjačkim, hrvatskim i srpskim čitankama Da se knji evnost u obrazovnom sistemu koristi kao sredstvo indoktrinacije nije ni te ko ni jednostavno dokazati Lako je, jer je nacionalizam na svojoj zaposjednutoj teritoriji bahat i neosjetljiv za interese i prava drugih, pa nema potrebe za mimikrijom, a komplikovano jer je odgovornost anonimno kolektivna i prikrivena u podrazumijevanju da alternative nema U tom pre utnom konsenzusu da je zadatak knji evnosti uzgoj patriotizma ne o ekuju se pitanja o teti koju trpe objektivnost, logika, istina, pravi nost, uop te univerzalne ljudske vrijednosti A kad se i ako se ona ipak uobli e, kome ih postaviti Nastavniku, ili struci koja potpisuje ud benik autori, urednici, recenzenti, prosvjetno pedago ki zavodi , ili autoritetima koji stoje iza nastavnih planova i programa naj e e s Univerziteta I kako otvorenim pismom, ili kroz parlamentarnu proceduru, ili telefonom direktno u program Nenad Veli kovi


10 thoughts on “Školokrečina: nacionalizam u bošnjačkim, hrvatskim i srpskim čitankama

  1. says:

    Presmije no Pro itajte za bolji pregled toga ta djecu u e u kolama u BiH Ako vam je mentalni sklop odvojen od koncepta Bo njaka, Hrvata i Srba, mo da porazmislite o tome da se nikad ne razmno ite i ne po aljete dijete u kolu Tako je barem meni padalo na pamet.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top