Filozofija istočnih naroda II PDF/EPUB Ñ Filozofija

Knjiga druga IRAN, ISLAM, KINA, JAPAN I ODABRANI TEKSTOVI edomil Velja i Zagreb,lipnjaKalifornija,prosincaje jedan od najzna ajnijih predstavnika jugoslavenskog budizma u drugoj polovicistolje a Ro en jegodine u Zagrebu, gdjegodine zavr ava Filozofski fakultetVelja i u razdoblju oddoboravi u Indiji kao gostuju i profesor u okviru indijsko jugoslavenske kulturne razmjene i predaje na poznatim sveu ili tima u Madras u ju na Indija , Delhi ju i antiketanu isto na Indija, pokrajina Bengal, sveu ili na ustanova osnovana od strane poznatog indijskog nobelovca Rabindranath Tagore Razdoblje provedeno u Indiji je Velja i iskoristio za daljna prou avanja indijskih filozofija, posebno budizma, usavr avanje jezika Sanskrit a, palija i ostalih prakrta te intenzivno prevo enje nekih od temeljnih indijskih filozofskih djela, kao i za pisanje komparativnih studija isto nih i zapadnih filozofijaZgro en svijetom, po vlastitom kazivanju Sartreovskom mu ninom, u njemu je tinjala iskra udnje za budisti kim povla enjem, to nije bijegom, iz svijeta Mladala ka zgro enost nad nasiljem i ljudskim zlo inima Drugog svjetskog rata, u Velja i a je bila osnova koja je kasnije pokrenuta osje ajima dubokog gnu anja nad konzumentskim materijalizmom socijalizma i kapitalizma podjednako, a dodatno i najezdom nara taja hipija s divljeg zapada , kako ga je nazivao, iju je masovnu navalu u besciljnom traganju za smislom ivota osobno svjedo io u Indiji tijekomtih godinaTako po etkomgodine odlazi u ri Lanku i ispunjava svoj san o zare ivanju u budisti ki teravadski prosja ki red Nakon dvije godine pripravni tva,godine biva potpuno zare en i uzima mona ko ime Bhikkhu redovnik, prosjak Nana jiivako koji ivi znanje U meditativnoj osami pi e svoja glavna djela i nebrojene lanke, pisma, osvrte, pisane i objavljivane na hrvatskom, engleskom i njema kom jeziku Odlazak u budisti ke monahe Velja i u daje svojevrsnu Aureol u legendarnog i misti nog junaka ili sveca, a njegova nagla ena akademska aktivnost, unato udaljenosti i boravku u ri Lanki s koje se, usprkos stalnom zapitkivanje znati eljnih s podru ja Jugoslavije, nikada nije vratio ga i dalje odr ava stalno prisutnim u jugoslavenskim i zapadnim akademskim krugovima Filozofija istočnih naroda II


About the Author: Čedomil Veljačić

edomil Velja i je jedan od najzna ajnijih predstavnika jugoslovenskog budizma u drugoj polovini 20 veka Ro en je 1915 godine u Zagrebu, gde 1939 godine zavr ava Filozofski fakultet.Zgro en u asima Drugog svetskog rata, po sopstvenom kazivanju, sredinom ratnog razdoblja mu pod ruke dolazi italijanski prevod Bhagavad Gite koji na njega ne ostavlja dublji utisak ta vi e, Bhagavad Giitu je uvek smatrao vi e manje ratno hu ka kim delom ranog, neulju enog i divljeg arijevskog plemstva koje opravdava ubijanje i volju za dominacijom Sli an utisak ve u mladosti na Velja i a ostavljaju dela judeo hri anskog kulturnog kruga Stoga, ve ranije mnogo ve u utehu nalazi u Gandijevskoj etici nenasilja i u enjima bliskim d ainizmu i budizmu.Verovatno su ga ta rana iskustva i traganja usmerila ka daljnjem istra ivanju isto nih filozofija, pa 1962 godine doktorira s tezom Komparativno izu avanje indijske i evropske filozofije i ve slede e godine postaje voditelj kolegijuma azijskih filozofija na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveu ili ta u Zagrebu U tom razdoblju zajedno s kolegama profesorima Radoslavom Kati i em i Svetozarom Petrovi em sudeluje u osnivanju studija indologije na zagreba kom Filozofskom fakultetu.Velja i u razdoblju od 1963 do 1965 boravi u Indiji kao gostuju i profesor u okviru indijsko jugoslovenske kulturne razmene i predaje na poznatim sveu ili tima u Madrasu ju na Indija , Delhiju i antiketanu isto na Indija, pokrajina Bengal, sveu ili na ustanova osnovana od strane poznatog indijskog nobelovca Rabindranata Tagora Razdoblje provedeno u Indiji je Velja i iskoristio za daljna prou avanja indijskih filozofija, posebno budizma, usavr avanje jezika sanskrita, palija i ostalih prakrta te intenzivno prevo enje nekih od temeljnih indijskih filozofskih dela, kao i za pisanje komparativnih studija isto nih i zapadnih filozofija.Zgro en svetom, po sopstvenom kazivanju Sartreovskom mu ninom, u njemu je tinjala iskra udnje za budisti kim povla enjem, ta nije begom, iz sveta Mladala ka zgro enost nad nasiljem i ljudskim zlo inima, u Velja i a je bila osnova koja je kasnije pokrenuta ose ajima dubokog gnu anja nad konzumentskim materijalizmom socijalizma i kapitalizma podjednako, a dodatno i najezdom nara taja hipija sa divljeg zapada , kako ga je nazivao, iju je masovnu navalu u besciljnom traganju za smislom ivota li no svedo io u Indiji tokom 60 tih godina.Tako po etkom 1966 godine odlazi u ri Lanku i ispunjava svoj san o zare ivanju u budisti ki teravadski prosja ki red Nakon dve godine pripravni tva, 1968 godine biva potpuno zare en i uzima mona ko ime Bhikkhu monah, prosjak Nana jiivako koji ivi znanje U meditativnoj osami pi e svoja glavna dela i nebrojene lanke, pisma, osvrte, pisane i objavljivane na hrvatskom, engleskom i nema kom jeziku Odlazak u budisti ke monahe Velja i u daje svojevrsnu aureolu legendarnog i misti nog junaka ili sveca, a njegova nagla ena akademska aktivnost, uprkos udaljenosti i boravku u ri Lanki s koje se, usprkos stalnom zapitkivanju znati eljnih s podru ja Jugoslavije, nikada nije vratio ga i dalje odr ava stalno prisutnim u jugoslovenskim i zapadnim akademskim krugovima.Kao svojevrsna legenda i pionir jugoslovenskog akademskog izu avanja isto nih filozofija posebno budizma , Velja i uskoro postaje i na najpoznatiji popularni predstavnik budizma i uop te isto nih filozofija Tako je u razdoblju druge polovine 20 veka postao najpoznatije ime doma e filozofske indologije, i najplodniji doma i pisac na tom podru ju Pokrenuo je mnoge ljude i izvan akademskih krugova na traganje za smislom u okviru budizma i ostalih isto nih filozofija Iako u osami na udaljenoj ri Lanki, Velja i tako postaje najpoznatiji misionar budizma u Jugoslaviji Pod njegovim uticajem i vo stvom nastavljaju delovati poznata imena doma e filozofske indologije, od kojih je najpoznatija svakako Rada Ivekovi , tada nja profesorica zagreba kog Filoz


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top